இயேசுவுக்கு சீஷனாயிருப்பது என்றால் என்ன? - Session-1
இயேசுவுக்கு சீஷனாயிருப்பது என்றால் என்ன? - தமிழ்நாடு கருத்தரங்கம் 2023

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

Tamilnadu Conference 2023: Session-1
What It Means To Be The Disciple Of The Lord Jesus? - Tamilnadu Conference 2023

இயேசுவுக்கு சீஷனாயிருப்பது என்றால் என்ன? - தமிழ்நாடு கருத்தரங்கம் 2023