இயேசு கற்பித்த அனைத்தும்
- சகரியா பூணன்

Body: 

இயேசு தம் சீஷர்களுக்கு ஒப்புவித்த பெரும் கட்டளை இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது:
1. ஒவ்வொருவருக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசிங்கிப்பது (மாற்கு 16:15,16). இதை பல கிறிஸ்தவ சபைகள் செய்கிறார்கள் என்பது நலமான காரியம்.
2. அவர்களை சீஷர்கள் ஆக்குவது, ஞானஸ்நானம் கொடுப்பது, இயேசு கற்பித்த யாவையும் அவர்களுக்கு உபதேசிப்பது (மத்தேயு 28:19,20).

சகோதரர் சகரியா பூணன் அவர்களின் 80 வேத பாடங்களின் ஒரு தொகுப்பு (ஒவ்வொன்றும் 25 நிமிடங்கள்)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 01)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 02)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 03)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 04)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 05)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 06)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 07)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 08)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 09)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 10)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 11)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 12)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 13)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 14)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 15)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 16)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 17)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 18)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 19)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 20)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 21)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 22)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 23)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 24)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 25)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 26)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 27)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 28)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 29)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 30)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 31)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 32)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 33)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 34)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 35)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 36)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 37)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 38)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 39)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 40)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 41)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 42)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 43)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 44)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 45)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 46)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 47)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 48)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 49)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 50)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 51)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 52)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 53)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 54)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 55)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 56)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 57)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 58)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 59)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 60)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 61)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 62)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 63)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 64)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 65)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 66)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 67)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 68)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 69)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 70)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 71)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 72)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 73)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 74)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 75)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 76)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 77)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 78)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 79)

இயேசு கற்பித்த அனைத்தும் ( பகுதி - 80)